Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
   
     
 
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ITA
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การจัดการองค์ความรู้
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อราชการ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรการต่างๆ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  วารสาร
  E-SERVICE
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ : 0-74782-539  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 (ดู : 35) 15 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 7 (ดู : 72) 30 ธ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 6 (ดู : 76) 17 ธ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 5 (ดู : 113) 1 ธ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4 (ดู : 68) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 63) 5 พ.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 (ดู : 82) 4 พ.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 73) 26 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 111) 9 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 25 (ดู : 117) 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 55) 15 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 24 (ดู : 45) 11 ก.ย. 2563
การยื่นแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 46) 21 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 23 (ดู : 295) 19 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 22 (ดู : 266) 30 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 20 (ดู : 303) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 19 (ดู : 67) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 18 (ดู : 68) 8 มิ.ย. 2563
การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (ดู : 70) 28 เม.ย. 2563
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ดู : 89) 13 ม.ค. 2563
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 107) 5 ก.ย. 2562
เปิดประมูลให้เช่าอาคารห้องน้ำลานจุดชมวิวปากบารา (ดู : 106) 28 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563 (ดู : 110) 5 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
 
ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 074-782539 โทรสาร : 074-782539
Copyright © 2018. www.paknamsatun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs