แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
21 กุมภาพันธ์ 2567

3


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
9 กันยายน 2565

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565
10 สิงหาคม 2565

77


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565
9 สิงหาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
29 เมษายน 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำนำ
23 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำนำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้้า
23 เมษายน 2564

0


เอกสารแนบ
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
23 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผล
23 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
23 เมษายน 2564

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนัพฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ