คณะผู้บริหาร
 • หยุดปฏิบัติหน้าที่

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

 • นายอนุเทพ อัลมาตร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โทร. 094 - 3067393

 • นายสุมาตรา แซะอาหลี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โทร. 081 - 4783517

 • นายจำรูญ ตาเหยบ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โทร. 087 - 2946765

 • นายตรา เหมโคกน้อย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โทร.091 - 9853756

 • นางสาวอาทิญา ชัยทอง

  รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โทร. 081 - 5415123