หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายตรา เหมโคกน้อย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

 • นางสาวอาทิญา ชัยทอง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

 • นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสูดีมัน ยูโซ๊ะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายพงศ์พิริยะ บุณยะผลึก

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายปรีชา ปันดีกา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวรุ่งนภา อุสมา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวนูไรนี เศรษฐสุข

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา