กองการศึกษา
 • นางนูไรนี เศรษฐสุข

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางปวีณา ตูแวลอ

  นักวิชาการศึกษา

 • ส.อ.อาซัน หลีมานัน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเจ๊ะอาด สาลิมิน

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางรัตนา ปากบารา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางมยุรี อัลมาตร์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอารียา อัลมาตร์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางนอรมี สอแหละ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางมยุรี สิทธิโชค

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางนันทนี โอมณี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวฐิติพร นุ้ยไฉน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางจุรีรัตน์ จิสง่า

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอริสรา สาหลัง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางกรวีร์ องสารา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปราณี สอเหลบ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอัสลีนา สนิทศาสตร์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววิภา องสารา

  ครูผู้ดูแลเด็ก