สำนักปลัด
 • นายตรา เหมโคกน้อย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โทร.091 - 9853756

 • นางสาวอาทิญา ชัยทอง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายประวิทย์ หมูดเอียด

  นิติกร

 • นางสาวอรพินทร์ โอมณี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายวิสุทธิ์ อุสมา

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางรวินันท์ คงชิต

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวยุมัยลา มะสันต์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • ส.อ.พิทักษ์ พึ่งประเสริฐ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายประเสริฐ องศารา

  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 • นางสุกัญญา อุสมา

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวิตรี หมีนหวัง

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • นางสุวิมล ทุมมาลี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นายวุฒิชัย หวังสบู

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 • นายนิวัฒน์ ปากบารา

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 • นางสาวสุวรรณี มะสันต์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชรียา จิเลี่ยง

  คนงานทั่วไป

 • นายฮาชีมี โอมณี

  คนงานทั่วไป

 • นายสุวรรณ นุ้ยไฉน

  คนงานทั่วไป

 • นายอุทัย สง่าบุตร

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอุดม หลีหมัน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายเฉ็ม แซะอาหลี

  จ้างเหมาบริการ

 • นางเจ๊ะไซบี ลาสาตร์

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวซูวัยดา โต๊ะเขียว

  จ้างเหมาบริการ

 • นายสุทธิกิตย์ จิตแปลง

  จ้างเหมาบริการ