กองสวัสดิการสังคม
 • นางสาวรุ่งนภา อุสมา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวพิชยา ดำสนิท

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวพรชนก ชัยทอง

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุกัยดา ยาหมาย

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป