มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต