กองคลัง
 • นายสูดีมัน ยูโซ๊ะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสุปรีดา หลีเส็น

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวจันทิมา อุสมา

  จพง.การเงินและบัญชี

 • นางสาวผกาวรรณ ฉัตรชัยวงศ์

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • นายธราวุธ อุสมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • น.ส.จิราภรณ์ หวังสบู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวฟัตมา อาหมาย

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางกุลธิดา นิยม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางนันทิยา อานัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายพิเชษฐ์ อูดี

  พนักงานขับรถ

 • นางสาวมาลินี ยังนิ่ง

  คนงานทั่วไป

 • น.ส.สุกัญญา ปากบารา

  คนงานทั่วไป