กองช่าง
 • นายพงศ์พิริยะ บุณยะผลึก

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชัยวุฒิ บารา

  นายช่างโยธา

 • นายอรรถกร ลัดเลีย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายวีรยุทธ หวันสู

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายณรัณ เพียรสกุล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวจุฑารัตน์ อัลมาตร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายอรรถพล หลงสลำ

  คนงานทั่วไป

 • นายสุรินทร์ สุวาหลำ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนภัสวรรณ นิลสกุล

  จ้างเหมาบริการ

 • นายฉาหาด อาหมาน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอุสมาน อาหมาน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายเอกชัย กรีหมีน

  จ้างเหมาบริการ