วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
5 มีนาคม 2564

0


ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ปากน้ำ

    " ยึดหลักการมีส่วนร่วม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมน่าอยู่

ข. พันธกิจ ของอบต.ปากน้ำ
    1. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่ง พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดระเบียบท่าเรือให้สะดวกทันสมัย ทุกภาคส่วนยอมรับและมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน
    3. พัฒนาสังคม การศึกษา การกีฬาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
    4. พัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้คนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คนมีความสะดวก ปลอดภัย
    5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน จัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้รมรื่นสวยงาม
    6. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล จัดการขยะและน้ำเสียชุมชนให้เหมาะสม
    7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริการประชาชน
    8. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น