กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
27 มิถุนายน 2566

17


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1 มีนาคม 2566

24


เอกสารแนบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
28 กุมภาพันธ์ 2566

30


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
28 กุมภาพันธ์ 2566

46


เอกสารแนบ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
29 เมษายน 2565

13


เอกสารแนบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
14 มิถุนายน 2564

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ