กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
27 มิถุนายน 2566

17


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1 มีนาคม 2566

24


เอกสารแนบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
28 กุมภาพันธ์ 2566

30


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
28 กุมภาพันธ์ 2566

46


เอกสารแนบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
29 เมษายน 2565

13


 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.paknamsatun.go.th/html/new-plant.asp?typeplant=13

เอกสารแนบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
14 มิถุนายน 2564

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ