หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม)
29 เมษายน 2565

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
29 เมษายน 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
25 เมษายน 2565

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการประเมินงานบุคลากร
22 เมษายน 2565

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการประเมินงานบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างพนักงานจ้าง พ.ศ.2547
22 เมษายน 2565

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรท้องถิ่น
11 พฤษภาคม 2564

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ