ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร (กระบองไฟกระพริบ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กจ 4833 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-61-0005 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-14

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าพยอม หมู่ที่ 7 บ้านท่าพยอม ตำบลปากน้ำ จำนวน 4 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,418 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,672 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ซื้อวัสดุปูนปั้นรูปสัตว์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-01

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

จ้างเหมาจัดหาบู๊ทอาหารวิถีไทย จำนวน 4 บู๊ท ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03