คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์
12 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปากน้ำ
7 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม
1 มิถุนายน 2566

8


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1 มีนาคม 2566

32


เอกสารแนบ
แบบ ข 1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
19 กันยายน 2565

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบ ข 1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ